RU

Registreeri kood

Kampaania on lõppenud!

Võitjad

Deiwi (5826****)
Heinrich (5625****)
Jelena (5563****)
Viivika (5680****)
Katriin (5336****)
Gerda (5666****)
Ron (5263***)
Annika (5114***)

Nädalaauhinna loosimised toimuvad
iga nädala esmaspäeval alates
10.04.2023 kuni 29.05.2023

KUIDAS OSALEDA

Osta kampaaniamärgistusega
Selga küpsiseid, sisesta pakendil olev kood
registreerimisvormi ja osale loosimises.
Loosi läheb 8 x 700 €!

Hoia loosikoodiga pakend alles!
Kampaania aeg: 03.04–28.05.2023.

Auhind

8x700€

Osta kampaaniamärgistusega Selga küpsiseid, sisesta pakendil olev kood registreerimisvormi ja osale loosimises. Loosi läheb 8 x 700 €!

Hoia loosikoodiga pakend alles!Kampaania aeg: 03.04–28.05.2023

 1. Kampaania ja auhinnad korraldab: Orkla Eesti AS, Põrguvälja tee 6, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa; registrikood: 11267031; telefon: +372 6877 710, e-post: kampaania@orkla.ee (edaspidi korraldaja).
 2. Automaatsed loosimised korraldab Orkla Eesti AS (võitjad valib robot).
 3. Kampaania ala: Eesti Vabariik
 4. Kampaania periood: 03.04–28.05.2023
 5. Kampaania võidufond: 5600 eurot.
 6. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 7. Kampaanias osalevad järgmised Selga küpsised:
  • Selga klassikalised küpsised 180 g
  • Selga kondenspiimamaitselised küpsised 180 g
  • Selga šokolaadimaitselised küpsised 180 g
 1. Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma kampaaniamärgistusega Selga küpsisepaki, millel on peale trükitud unikaalne 7-kohaline loosikood (näiteks 9HHVF9P) ja registreerima selle koos oma andmetega kampaanialehel www.selga.ee.

 2. Koodi registreerimisega kampaanialehel kinnitab kampaanias osaleja oma isikuandmete õigsust, soovi osaleda kampaanias ning kampaania reeglitest kinnipidamist.
 3. Igat unikaalset loosikoodi saab kampaanias registreerida vaid ühe korra.
 4. Kampaania NÄDALAAUHINNAKS on 700 eurot
 5. Kampaania jooksul loositakse välja 8 nädalaauhinda ehk 8 x 700 eurot.
 6. Nädalaauhinna loosimised toimuvad iga nädala esmaspäeval alates 10.04.2023 kuni 29.05.2023 kell 00.05 ning loosimises osalevad ainult eelneva nädala jooksul registreeritud loosikoodid.
 7. Kampaania nädalaauhinda ei maksta välja sularahas ehk võidusumma kantakse 30 tööpäeva jooksul peale võidu registreerimist võitja poolt esitatud arveldusarvele.
 8. Nädalaauhindade võitjaid teavitatakse e-posti, telefoni või SMSi teel hiljemalt loosimisele järgneva 7 päeva jooksul. Võitjate nimed avaldatakse kampaanialehel www.selga.ee. Kui auhinna võitjaga pole võimalik ühendust saada loosimisele järgneva 30 päeva jooksul, siis loositakse välja uus sama auhinna võitja.
 1. Auhindade võitjatega võtab korraldaja ühendust kampaaniakoodi registreerimisel esitatud kontakt e-posti aadressil või kontakttelefoni numbril.
 2. Auhindade kättesaamise aluseks on kampaania võidukoodiga Selga küpsisepakendi saatmine korraldajale e-posti teel aadressile kampaania@orkla.ee märksõnaga ”Selga taskuraha”. Ilma kampaania pakendi esitamiseta auhinda ei väljastata.
 3. Nädalaauhinna kättesaamise vormistamiseks peab auhinna võitja saatma korraldajale võidukoodiga Selga küpsisepakendist pildi ning täitma korraldaja poolt võitjale saadetud dokumendiblanketi, kuhu paneb kirja eesnime, perekonnanime, telefoni ja pangakontonumbri ja kinnitab allkirjaga blanketil olevate andmete õigsust.
 4. Kampaania nädalaauhinna võidu vormistamise viimane kuupäev on 30.06.2023, pärast seda kuupäeva ei ole kampaania korraldajal kohustust nädalaauhinda väljastada.
 5. Korraldaja ei vastuta osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui kampaanias osaleja on eiranud kampaania reegleid, esitanud korraldajale enda isiku kohta puudulikke andmeid või kui korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada 30 päeva jooksul.
 6. Kampaania korraldaja võtab endale vastutuse kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.
 7. Korraldaja tohib kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jm korraldaja enda või tema toodete või teenustega seotud üritustel ilma võitjale selle eest tasu maksmata ja lisakokkulepet sõlmimata.
 8. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikult korraldajale e-posti teel kampaania@orkla.ee või aadressil Orkla Eesti AS, Põrguvälja tee 6, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa märksõnaga „Selga taskuraha“. Korraldaja vastab pretensiooni esitajale kirjalikult 7 päeva jooksul pretensiooni kättesaamise kuupäevast.
 9. Kampaania kohta saab lisainfot kampaania kodulehelt www.selga.ee, telefonil +372 6877 710 või e-posti aadressil kampaania@orkla.ee. Kirjadele vastatakse 7 päeva jooksul alates kirja kättesaamise kuupäevast.
 10. Kampaanias ei või osaleda Orkla Eesti AS-i ja kampaania korraldamisega seotud agentuuride töötajad ning nende pereliikmed.
 11. Kampaania korraldajal on õigus vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel kampaania ühepoolselt katkestada, teatades sellest viivitamatult massimeedia vahendusel.
 12. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 

Selga kampaania privaatsuspoliitika

 1. Privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete töötlemist kampaania läbiviimisel Orkla Eesti AS-i, selle töötajat ning volitatud töötleja poolt. Privaatsuspoliitika eesmärgiks on teavitada.
 2. Privaatsuspoliitika täidab ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (edaspidi määrus) artiklist 12 tulenevat andmesubjekti teavitamiskohustust.
 3. Isikuandmete vastutav töötleja on Orkla Eesti AS (korraldaja):
 • registrikood 11267031;
 • aadress Põrguvälja tee 6, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa;
 • telefoni nr +372 6877 718;
 • meiliaadress kampaania@orkla.ee.
 1. Isikuandmete volitatud töötleja on agentuur Kontuur LB OÜ:
 • registrikood 10839301;
 • aadress Laeva tn 2, 10111 Tallinn;
 • telefoni nr +372 5454 1119
 • meiliaadress info@kontuur.ee.
 1. Kampaania käigus töötleb korraldaja järgnevaid isikuandmeid:
 • ees- ja perekonnanimi;
 • kontaktandmed – telefoni nr ja e-posti aadress.
 1. Isikuandmed pärinevad ankeedist, mille kampaanias osaleja täidab.
 2. Isikuandmeid töödeldakse selleks, et võidu korral oleks võimalik kampaanias osaleja nimi teatavaks teha ja temaga ühendust võtta, et auhind üle anda. Isikuandmete sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on määruse artikli 6 lõike 1 punkt b – kampaanias osalejaga sõlmitud lepingu ehk kampaaniatingimuste täitmine.
 3. Lisaks tohib korraldaja kasutada auhinna võitnud osaleja ees- ja perekonnanime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jm korraldaja enda või tema toodete või teenustega seotud üritustel. Isikuandmete sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on määruse artikli 6 lõike 1 punkt f ehk korraldaja õigustatud huvi.
 4. Isikuandmete esitamine on kampaanias osalemise eelduseks, kuna vastasel korral ei ole võimalik võitjaga ühendust võtta.
 5. Korraldaja säilitab iga nädala kampaanias osalejate andmeid kuni nädalaauhinna võitjatele auhinna üleandmiseni. See on vajalik, sest kui võitjaga ei õnnestu loosimisele järgneva 5 tööpäeva jooksul kontakti saada, loositakse välja sama nädalauhinna uus võitja. Pärast võitjale auhinna üleandmist säilitab korraldaja ainult võitjate ees- ja perekonnanimesid, et kasutada neid vajadusel meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jm korraldaja enda või tema toodete või teenustega seotud üritustel 1 aasta jooksul nädalaauhinna loosimisest. Seejärel võitjate ees- ja perekonnanimed kustutatakse.
 6. Korraldaja edastab isikuandmeid ainult volitatud töötlejale, et volitatud töötleja saaks läbi viia auhinna loosimise.
 7. Kampaanias osalejal on määruse kohaselt oma isikuandmetega seoses järgnevad õigused.

Õigus juurdepääsule töödeldavatele andmetele

 1. Kampaanias osalejal on õigus saada kinnitus, kas korraldaja töötleb tema andmeid.
 2. Kui korraldaja on töödelnud või töötleb kampaanias osaleja isikuandmeid, on kampaanias osalejal õigus saada juurdepääs enda kohta käivatele isikuandmetele, sh andmete koosseisule ja isikule, kellele andmeid on edastatud.
 3. Võimalusel edastab korraldaja andmed taotletud viisil. Elektrooniliselt avalduse esitamisel edastatakse andmed elektroonilisel kujul, kui kampaanias osaleja ei ole avaldanud soovi saada andmed muul kujul.
 4. Esimese andmete koopia esitab korraldaja oma kulul, edasiste lisakoopiate esitamisel on korraldajal õigus nõuda mõistlikku tasu.

Õigus andmete parandamisele

 1. Kampaanias osalejal on õigus nõuda, et korraldaja parandaks teda puudutavad ebaõiged isikuandmed või kui see on vajalik töötlemise eesmärgist lähtuvalt, siis täiendaks ebatäielikke isikuandmeid.
 2. Isikuandmete parandamise või täiendamise taotluse esitamisel on kampaanias osaleja kohustatud tõendama, et korraldajal olevad andmed tema kohta on ebaõiged või ebatäielikud. Kui isik ei tõenda andmete ebaõigsust või ebatäielikkust, võib korraldaja jätta andmed muutmata.

Õigus olla unustatud

 1. Kampaanias osalejal on õigus nõuda andmete kustutamist, kui:
  • isikuandmeid ei ole vaja algse kogumise või töötlemise eesmärgil;
  • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
  • kampaanias osaleja on esitanud vastuväite ja puuduvad ülekaalukad õiguspärased põhjendused edasiseks töötlemiseks; või
  • kohustus kustutada tuleneb otse korraldaja suhtes kohalduvast Euroopa liidu või liikmesriigi õigusest.
 1. olenemata kustutamise nõude õigusliku aluse olemasolust, keeldub korraldaja andmete kustutamisest, kui see on vajalik:
 • avalikes huvides oleva ülesande või Euroopa liidu või liikmesriigi õigusest korraldajale tuleneva kohustuse, mis näeb ette isikuandmete töötlemise, täitmiseks; või
 • õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Õigus piirata andmete töötlemist

 1. Kampaanias osalejal on õigus nõuda andmete töötlemise piiramist, kui:
  • ta on vaidlustanud isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab kontrollida isikuandmete õigsust;
  • ta on esitanud vastuväite töötlemise aluseks oleva õiguspärase huvi või avaliku huvi olemasolule, ajaks, kuni kontrollitakse, õigusliku aluse olemasolu;
  • isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja kampaanias osaleja ei esita kustutamise nõuet; või
  • korraldaja ei vaja isikuandmeid töötlemise eesmärgil, ent kampaanias osaleja vajab neid õigusnõuete esitamiseks, koostamiseks või kaitsmiseks.

Õigus andmete ülekandmisele

 1. Kampaanias osalejal on õigus nõuda andmete esitamist viisil, mis võimaldab andmeid üle kanda otse teisele isikuandmete töötlejale.
 2. Ülekandmise õigus kehtib üksnes andmete osas, mille (i) kampaanias osaleja on esitanud ise korraldajale, (ii) nõusolekul või lepingu täitmisel põhineva isikuandmete töötlemiseks ja (iii) andmeid töödeldakse automatiseeritult.

Õigus esitada vastuväiteid

 1. Kampaanias osalejal on õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele, kui töötlemine toimub avaliku huvi või korraldaja õiguspärase huvi alusel.
 2. Vastuväite esitamisel peatab korraldaja isikuandmete töötlemise, kuni kontrollib ja tõendab kampaanias osalejale, et andmeid töödeldakse õiguspäraselt.

Õigus oma õiguste kaitsele

 1. Kui kampaanias osaleja leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õiguseid, on tal õigus pöörduda nii Andmekaitse Inspektsiooni kui kohtu poole.
 2. Kui kampaanias osaleja isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õiguseid, on kampaanias osalejal õigus nõuda temale tekkinud kahju hüvitamist.

Õiguste teostamine korraldaja poolt

 1. Korraldaja teavitabkampaanias osalejat viimase taotlusel kasutusele võetud meetmetest 1 kuu jooksul alates taotluse saamisest.

 2. Kui kampaanias osaleja esitas isikuandmete parandamise, kustutamise või töötlemise piiramise nõude, teavitab korraldaja sellest ka isikuid, kellele isikuandmeid on avaldatud, v.a kui see osutub võimatuks või nõuaks ebaproportsionaalseid jõupingutusi.
 3. Kui 1 kuu jooksul ei ole võimalik meetmeid kasutusele võtta, võib korraldaja pikendada tähtaega 2 kuu võrra, teavitades tähtaja pikendamisest ning selle põhjusest kampaanias osalejat 1 kuu jooksul taotluse esitamisest.
 4. Kui korraldaja ei võta meetmeid vastavalt kampaanias osaleja taotlusele, esitab ta kampaanias osalejale 1 kuu jooksul põhjendatud keelduva vastuse.
 5. Kui korraldajal on kahtlusi õigusi kasutanud isiku identiteedi suhtes, võib korraldaja küsida täiendavaid andmeid, et tuvastada õigusi kasutav füüsiline isik.
 6. Korraldaja keeldub taotluse täitmisest, kui ta ei suuda tuvastada õiguste kasutaja isikut.
Selga küpsised